Vergunning/Ontheffing Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg

Aanvraag voor overig

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) / bijzondere wetten Verleende vergunningen/ ontheffingen De burgemeester van Sluis maakt bekend dat de volgende ontheffing is verleend voor: •Verbod o.g.v. art. 4.15c APV voor het gebruik maken van detectieapparatuur in de openbare ruimte binnen de gemeente Sluis gedurende 1 jaar (2024), op het adres Nieuwstraat 22 te Oostburg (CLZ-00001376). Tegen een besluit tot verlenen van een vergunning/ontheffing kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij de burgemeester /  het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006 , 4800 PA Breda.  Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.   Oostburg, 6-12-2023   Hoogachtend,   DE BURGEMEESTER VAN SLUIS, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, namens beiden, Hoofd afdeling Externe dienstverlening, J. van Veen

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in .

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten