Vaststelling bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 november 2023 het bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling van het perceel Nieuwstraat 87A te Oostburg. Het plan ziet toe op het mogelijk maken van dag- en verblijfsrecreatie, horeca, evenementen en de ontwikkeling van een woning. Ter inzage Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg' liggen met ingang van 4 januari 2024 voor een periode van zes weken (tot en met 14 februari 2024) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/document (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw Dekker van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117. Beroep Met ingang van 5 januari 2024 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 15 februari 2024) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: •Belanghebbenden; •Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan; •Eenieder, indien gericht tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in Oostburg.

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten