STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan landschapscamping de Paardenwei, Brugsevaart 12 te Oostburg, SluisTer inzageBeroep

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan landschapscamping de Paardenwei te Oostburg (planidentificatie NL.IMRO.1714.wpbrugsevaart12-VG01) op 19 maart 2013 is vastgesteld. Het wijzigingsplan landschapscamping de Paardenwei te Oostburg voorziet in de juridische planologische regeling van een landschapscamping op enkele percelen aan de Brugsevaart 12 te Oostburg. Het besluit van het college en het vastgestelde wijzigingsplan landschapscamping de Paardenwei, Brugsevaart 12 te Oostburg liggen met ingang van 28 maart 2013 voor een periode van zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.1714.wpbrugsevaart12-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten de openingstijden worden ingezien. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het 6-cijferige tel. 140117. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het vaststellingsbesluit van het college beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot het college te wenden. Gelijkertijd kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit van het college wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorziter van de afdeling Bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen oostburg in .

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten