Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Nieuwstraat ong. Oostburg’

Aanvraag voor bestemmingsplan

De burgemeester van Sluis (treedt in de plaats van het college ingevolge artikel 42, lid 2. Gemeentewet) maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 2023 het bestemmingsplan ‘Nieuwstraat ong. Oostburg’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat de juridisch-planologische regeling voor het perceel Nieuwstraat ong. Oostburg (gelegen tussen het perceel Nieuwstraat 48 en de Torenweidelaan) te Oostburg. Het plan is gericht op de herbestemming van het perceel Nieuwstraat ong. te Oostburg en de realisatie van een woning. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er wijzigingen in het vastgestelde plan doorgevoerd. Deze zijn terug te vinden in de Notitie ambtshalve aanpassingen die samen met het vastgestelde plan ter inzage ligt. Het plan inzien Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuwstraat ong. Oostburg’ liggen met ingang van 1 februari 2024 voor een periode van zes weken (tot en met 13 maart 2024) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de landelijke website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/viewer/document (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpnieuwstroburg-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw D. den Hamer van de afdeling Externe Dienstverlening, tel. 140117. Beroep Met ingang van 1 februari 2024 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 13 maart 2024) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan alsmede door: •Belanghebbenden; •Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan; •Eenieder, indien gericht tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in Oostburg.

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten