GEMEENTEBLADBesluit tot niet vaststellen bestemmingsplan ‘Markt 3 / Raamstraat 1 Oostburg’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De burgemeester van Sluis (treedt in de plaats van het college ingevolge artikel 42, lid 2. Gemeentewet), maakt overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Sluis in zijn vergadering van 8 februari 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Markt 3 / Raamstraat 1 Oostburg’ als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1714.bpmarkt3oburg-ON01 met bijbehorende regels niet vast te stellen. Ter inzage Het besluit ligt met ingang van 7 maart 2024 tot en met 17 april 2024 voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. Beroep Met ingang van 7 maart 2024 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 17 april 2024) tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpwijzigingsplan, alsmede door: •Belanghebbenden; •Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan; •Eenieder, indien gericht tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Oostburg. Bekijk alle Bekendmakingen Oostburg in OostburgOostburg.

https://oostburgkrant.nl/bekendmakingen-oostburg/

Deel dit bericht:

Redactie Oostburgkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Oostburgkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Oostburg.

Gerelateerde berichten